Charakteristika predmetu

Cieľom informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky, viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi. V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna je zameraná na budovanie základov informatiky a druhá na získavanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami - na prácu s digitálnymi technológiami. Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

Voliteľný predmet

Seminár z informatiky

Počet hodín v  predmaturitnom (3 hodiny) a maturitnom (4 hodiny) ročníku. Jeho cieľom je príprava žiakov na maturitnú skúšku, rozširuje povinný predmet  a ďalšie témy, prehlbuje jednotlivé tematické okruhy tak, aby sa žiak pripravil na maturitnú skúšku v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Je tiež prípravou žiakov na štúdium technických, informatických odborov na vysokých školách.

Naše aktivity

  • Príprava žiakov na súťaže.
  • Vedenie ročníkových prác.
  • Príprava maturít.
  • Tvorba letákov, plagátov, školského časopisu.
  • Tvorba zvonenia na škole.
  • Exkurzie  - Volkswagen Bratislava.
  • Práca s legom.

Vyučujúci

Mgr. Daniel Antalík 
Matematika - Geografia - Informatika

Mgr. Jarmila Komorová
Matematika - Fyzika - Informatika

Mgr. Veronika Štefániková
Fyzika - Informatika

PaedDr. Milan Trnka
Informatika - Geografia

Mgr. Ing. Peter Valachovič
Informatika - Katolícke náboženstvo